دليل API للمطورين

Quering

Query example (first 5 results)

https://admin.bayanat.ae/api/opendata/GetDatasetResourceData?resourceID=ZmMwCbvtiTMUW3SMSEw9H0uXPi0NB5cNpjZKOMEMZeI&limit=5

Query example (results containing united)

https://admin.bayanat.ae/api/opendata/GetDatasetResourceData?resourceID=ZmMwCbvtiTMUW3SMSEw9H0uXPi0NB5cNpjZKOMEMZeI&query=united

Javascript

                
  //A simple ajax (JSONP) request to the data API using jQuery.
  var data = {
  resourceID: ZmMwCbvtiTMUW3SMSEw9H0uXPi0NB5cNpjZKOMEMZeI, // the resource id
  limit: 5, // get 5 results
  query: 'united' // query for 'united'
  };
  $.ajax({
  url: 'https://admin.bayanat.ae/api/opendata/GetDatasetResourceData',
  data: data,
  dataType: 'jsonp',
  success: function(data) {
  console.log('Total results found: ' + data)
  }
  });


            

Python

          
  import urllib
  url = 'https://admin.bayanat.ae/api/opendata/GetDatasetResourceData?resourceID=ZmMwCbvtiTMUW3SMSEw9H0uXPi0NB5cNpjZKOMEMZeI&query=united&limit=5'
  fileobj = urllib.urlopen(url)
  print fileobj.read()

            
Have a question? Ask Bayan...